Log ind

Welcome to our Support Center

Get help with integration and live campaigns

Welcome to our Support Center. Get help with integration and live campaigns

Implementering af enhedsuafhængighed

Metoder til aktivering af enhedsuafhængighed

For at give kunderne størst mulig fleksibilitet kan brugernes emailadresser håndteres af Criteo på to måder: krypteret eller almindelig tekst.

Du skal bruge hændelsen setEmail, hvis du videregiver emailen i almindelig tekst, og hændelsen setHashedEmail, hvis du videregiver emailen som MD5-krypteret.

Før kryptering eller videregivelse af almindelig tekst skal alle brugeres emailadresser:

 • Trimmes (alle mellemrum før og efter brugerens emailadresse fjernes).
 • Konverteres til små bogstaver.
 • Kodes i UTF-8.

Parametre til enhedsuafhængighed 

Vi anbefaler, at du sender emailadresser, som allerede er krypteret ved hjælp af en dedikeret funktion (ved hjælp af en MD5-algoritme). Her vises et eksempel på en MD5-krypteret email, der er sendt i hændelsen setHashedEmail:

{ event: "setHashedEmail", email: "b58996c504c5638798eb6b511e6f49af" },

Hvis der sendes emailadresser, som ikke er krypteret, krypterer Criteo automatisk brugerens emailadresse, før den gemmes i vores database. Her vises et eksempel på en email i almindelig tekst, der er sendt i hændelsen setEmail:

{ event: "setEmail", email: "user@example.com" },

Hvis du ikke kan videregive en emailadresse i enten ikke-krypteret eller krypteret tilstand, skal du blot videregive en tom streng til os:

{ event: "setHashedEmail", email: "" },

Krypteringsfunktioner

Hvis du krypterer brugernes emailadresser, før de videregives til Criteo, kan du bruge en af følgende funktioner til at sikre korrekt kryptering.

Krypteringsfunktion med PHP

$source_address = "uSèr@example.Com ";
$processed_address = strtolower($source_address); //konverter adresse til små bogstaver
$processed_address = trim($processed_address); //trimmer foranstillede og efterstillede mellemrum
$processed_address = mb_convert_encoding($processed_address, "UTF-8", "ISO-8859-1"); //konvertering fra ISO-8859-1 til UTF-8 (erstat "ISO-8859-1" med kildekodningen af din streng)
$processed_address = md5($processed_address); //krypter adresse med MD5-algoritme
echo "Kildeemail: ".$source_address." | Krypteret email: ".$processed_address;

Krypteringsfunktion med C#  

using System; 
 using System.Collections.Generic; using System.Linq;
 using System.Text;
 using System.Security.Cryptography;
 namespace Sample_EmailHashing_code
 {
     public class CriteoHashedEmailFormatter
     {
         private static MD5 _md5;
         private static MD5 Md5
         {
             get { return _md5 ?? (_md5 = MD5.Create()); }
         }
         private static string Md5Encode(string sourceString)
         {
             byte[] inputBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(sourceString);
             byte[] hash = Md5.ComputeHash(inputBytes);
             var sb = new StringBuilder(32);
             foreach (byte b in hash)
                 sb.Append(b.ToString("x2"));
             return sb.ToString();
         }
         public static string HashEmail(string sourceEmail)
         {
             String processedEmail;
             processedEmail = sourceEmail.ToLowerInvariant(); //konvertering til små bogstaver<br />             processedEmail = processedEmail.Trim(); //trimmer foranstillede og efterstillede mellemrum
             //konvertering til UTF-8 og kryptering med MD5
             processedEmail = Md5Encode(processedEmail);
             return processedEmail;
         }
     }
     class SampleEmailHashing
     {
         static void Main(string[] args)
         {
             String sourceEmail = "   uSèr@example.Com   ";
             String processedEmail =
CriteoHashedEmailFormatter.HashEmail(sourceEmail);
             Console.WriteLine(processedEmail);
             Console.ReadKey();
         }
     }
 }

 

Krypteringsfunktion med PHP

Klik her for at udvide

 import java.io.*;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
public class SampleEmailHashing {
     public static void main(String[] args) {          
     String sourceEmail = new String(" uSèr@example.Com ");
        String processedEmail = FormatMail(sourceEmail);
        System.out.println(processedEmail);
     }
     //Metode til formatering af kildeemailen, konverterer til små bogstaver og fjerner mellemrum     private static String FormatMail(String mail) {
         String newMail = new String(mail);
         // konvertering til små bogstaver
         newMail = newMail.toLowerCase();
         //fjerner tomme mellemrum
         newMail = newMail.trim();
         newMail = md5Java(newMail);      
            
return newMail;
     }
     
//Metode til kryptering af emailadresse med MD5
     public static String md5Java(String message) {         String digest = null;         try {
             //konvertering til UTF-8 og kryptering med MD5             MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
             byte[] hash = md.digest(message.getBytes("UTF-8"));
             StringBuilder sb = new StringBuilder(2 * hash.length);
             for (byte b : hash) {
                 sb.append(String.format("%02x", b & 0xff));
             }
             digest = sb.toString();
         } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
             ex.printStackTrace();
         } catch (NoSuchAlgorithmException ex) {
             ex.printStackTrace();
         }         return digest;
     }
}

Krypteringsfunktion med Perl  

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Digest::MD5 qw(md5 md5_hex);
use Encode;
my $original_email  = qw/ uSèr@example.Com /;
my $processed_email = lc($original_email);
    $processed_email =~ s/^\s+//;
    $processed_email =~ s/\s+$//;
    $processed_email = encode_utf8($processed_email);
    $processed_email = md5_hex($processed_email);
print "Original email:\t$original_email\n";
print "Krypteret email:\t$processed_email \n";

Krypteringsfunktion med JavaScript

function utf8_encode(argString) {

 if (argString === null || typeof argString === 'undefined') {
  return '';
 }

 var string = (argString + ''); // .replace(/\r\n/g, "\n").replace(/\r/g, "\n");
 var utftext = '',
  start, end, stringl = 0;

 start = end = 0;
 stringl = string.length;
 for (var n = 0; n < stringl; n++) {
  var c1 = string.charCodeAt(n);
  var enc = null;

  if (c1 < 128) {
   end++;
  } else if (c1 > 127 && c1 < 2048) {
   enc = String.fromCharCode(
    (c1 >> 6) | 192, (c1 & 63) | 128
   );
  } else if ((c1 & 0xF800) != 0xD800) {
   enc = String.fromCharCode(
    (c1 >> 12) | 224, ((c1 >> 6) & 63) | 128, (c1 & 63) | 128
   );
  } else { // surrogate pairs
   if ((c1 & 0xFC00) != 0xD800) {
    throw new RangeError('Unmatched trail surrogate at ' + n);
   }
   var c2 = string.charCodeAt(++n);
   if ((c2 & 0xFC00) != 0xDC00) {
    throw new RangeError('Unmatched lead surrogate at ' + (n - 1));
   }
   c1 = ((c1 & 0x3FF) << 10) + (c2 & 0x3FF) + 0x10000;
   enc = String.fromCharCode(
    (c1 >> 18) | 240, ((c1 >> 12) & 63) | 128, ((c1 >> 6) & 63) | 128, (c1 & 63) | 128
   );
  }
  if (enc !== null) {
   if (end > start) {
    utftext += string.slice(start, end);
   }
   utftext += enc;
   start = end = n + 1;
  }
 }

 if (end > start) {
  utftext += string.slice(start, stringl);
 }

 return utftext;
}


function md5(str) {

 var str = str.toLowerCase();
 var xl;

 var rotateLeft = function(lValue, iShiftBits) {
  return (lValue << iShiftBits) | (lValue >>> (32 - iShiftBits));
 };

 var addUnsigned = function(lX, lY) {
  var lX4, lY4, lX8, lY8, lResult;
  lX8 = (lX & 0x80000000);
  lY8 = (lY & 0x80000000);
  lX4 = (lX & 0x40000000);
  lY4 = (lY & 0x40000000);
  lResult = (lX & 0x3FFFFFFF) + (lY & 0x3FFFFFFF);
  if (lX4 & lY4) {
   return (lResult ^ 0x80000000 ^ lX8 ^ lY8);
  }
  if (lX4 | lY4) {
   if (lResult & 0x40000000) {
    return (lResult ^ 0xC0000000 ^ lX8 ^ lY8);
   } else {
    return (lResult ^ 0x40000000 ^ lX8 ^ lY8);
   }
  } else {
   return (lResult ^ lX8 ^ lY8);
  }
 };

 var _F = function(x, y, z) {
  return (x & y) | ((~x) & z);
 };
 var _G = function(x, y, z) {
  return (x & z) | (y & (~z));
 };
 var _H = function(x, y, z) {
  return (x ^ y ^ z);
 };
 var _I = function(x, y, z) {
  return (y ^ (x | (~z)));
 };

 var _FF = function(a, b, c, d, x, s, ac) {
  a = addUnsigned(a, addUnsigned(addUnsigned(_F(b, c, d), x), ac));
  return addUnsigned(rotateLeft(a, s), b);
 };

 var _GG = function(a, b, c, d, x, s, ac) {
  a = addUnsigned(a, addUnsigned(addUnsigned(_G(b, c, d), x), ac));
  return addUnsigned(rotateLeft(a, s), b);
 };

 var _HH = function(a, b, c, d, x, s, ac) {
  a = addUnsigned(a, addUnsigned(addUnsigned(_H(b, c, d), x), ac));
  return addUnsigned(rotateLeft(a, s), b);
 };

 var _II = function(a, b, c, d, x, s, ac) {
  a = addUnsigned(a, addUnsigned(addUnsigned(_I(b, c, d), x), ac));
  return addUnsigned(rotateLeft(a, s), b);
 };

 var convertToWordArray = function(str) {
  var lWordCount;
  var lMessageLength = str.length;
  var lNumberOfWords_temp1 = lMessageLength + 8;
  var lNumberOfWords_temp2 = (lNumberOfWords_temp1 - (lNumberOfWords_temp1 % 64)) / 64;
  var lNumberOfWords = (lNumberOfWords_temp2 + 1) * 16;
  var lWordArray = new Array(lNumberOfWords - 1);
  var lBytePosition = 0;
  var lByteCount = 0;
  while (lByteCount < lMessageLength) {
   lWordCount = (lByteCount - (lByteCount % 4)) / 4;
   lBytePosition = (lByteCount % 4) * 8;
   lWordArray[lWordCount] = (lWordArray[lWordCount] | (str.charCodeAt(lByteCount) << lBytePosition));
   lByteCount++;
  }
  lWordCount = (lByteCount - (lByteCount % 4)) / 4;
  lBytePosition = (lByteCount % 4) * 8;
  lWordArray[lWordCount] = lWordArray[lWordCount] | (0x80 << lBytePosition);
  lWordArray[lNumberOfWords - 2] = lMessageLength << 3;
  lWordArray[lNumberOfWords - 1] = lMessageLength >>> 29;
  return lWordArray;
 };

 var wordToHex = function(lValue) {
  var wordToHexValue = '',
   wordToHexValue_temp = '',
   lByte, lCount;
  for (lCount = 0; lCount <= 3; lCount++) {
   lByte = (lValue >>> (lCount * 8)) & 255;
   wordToHexValue_temp = '0' + lByte.toString(16);
   wordToHexValue = wordToHexValue + wordToHexValue_temp.substr(wordToHexValue_temp.length - 2, 2);
  }
  return wordToHexValue;
 };

 var x = [],
  k, AA, BB, CC, DD, a, b, c, d, S11 = 7,
  S12 = 12,
  S13 = 17,
  S14 = 22,
  S21 = 5,
  S22 = 9,
  S23 = 14,
  S24 = 20,
  S31 = 4,
  S32 = 11,
  S33 = 16,
  S34 = 23,
  S41 = 6,
  S42 = 10,
  S43 = 15,
  S44 = 21;

 str = utf8_encode(str);
 x = convertToWordArray(str);
 a = 0x67452301;
 b = 0xEFCDAB89;
 c = 0x98BADCFE;
 d = 0x10325476;

 xl = x.length;
 for (k = 0; k < xl; k += 16) {
  AA = a;
  BB = b;
  CC = c;
  DD = d;
  a = _FF(a, b, c, d, x[k + 0], S11, 0xD76AA478);
  d = _FF(d, a, b, c, x[k + 1], S12, 0xE8C7B756);
  c = _FF(c, d, a, b, x[k + 2], S13, 0x242070DB);
  b = _FF(b, c, d, a, x[k + 3], S14, 0xC1BDCEEE);
  a = _FF(a, b, c, d, x[k + 4], S11, 0xF57C0FAF);
  d = _FF(d, a, b, c, x[k + 5], S12, 0x4787C62A);
  c = _FF(c, d, a, b, x[k + 6], S13, 0xA8304613);
  b = _FF(b, c, d, a, x[k + 7], S14, 0xFD469501);
  a = _FF(a, b, c, d, x[k + 8], S11, 0x698098D8);
  d = _FF(d, a, b, c, x[k + 9], S12, 0x8B44F7AF);
  c = _FF(c, d, a, b, x[k + 10], S13, 0xFFFF5BB1);
  b = _FF(b, c, d, a, x[k + 11], S14, 0x895CD7BE);
  a = _FF(a, b, c, d, x[k + 12], S11, 0x6B901122);
  d = _FF(d, a, b, c, x[k + 13], S12, 0xFD987193);
  c = _FF(c, d, a, b, x[k + 14], S13, 0xA679438E);
  b = _FF(b, c, d, a, x[k + 15], S14, 0x49B40821);
  a = _GG(a, b, c, d, x[k + 1], S21, 0xF61E2562);
  d = _GG(d, a, b, c, x[k + 6], S22, 0xC040B340);
  c = _GG(c, d, a, b, x[k + 11], S23, 0x265E5A51);
  b = _GG(b, c, d, a, x[k + 0], S24, 0xE9B6C7AA);
  a = _GG(a, b, c, d, x[k + 5], S21, 0xD62F105D);
  d = _GG(d, a, b, c, x[k + 10], S22, 0x2441453);
  c = _GG(c, d, a, b, x[k + 15], S23, 0xD8A1E681);
  b = _GG(b, c, d, a, x[k + 4], S24, 0xE7D3FBC8);
  a = _GG(a, b, c, d, x[k + 9], S21, 0x21E1CDE6);
  d = _GG(d, a, b, c, x[k + 14], S22, 0xC33707D6);
  c = _GG(c, d, a, b, x[k + 3], S23, 0xF4D50D87);
  b = _GG(b, c, d, a, x[k + 8], S24, 0x455A14ED);
  a = _GG(a, b, c, d, x[k + 13], S21, 0xA9E3E905);
  d = _GG(d, a, b, c, x[k + 2], S22, 0xFCEFA3F8);
  c = _GG(c, d, a, b, x[k + 7], S23, 0x676F02D9);
  b = _GG(b, c, d, a, x[k + 12], S24, 0x8D2A4C8A);
  a = _HH(a, b, c, d, x[k + 5], S31, 0xFFFA3942);
  d = _HH(d, a, b, c, x[k + 8], S32, 0x8771F681);
  c = _HH(c, d, a, b, x[k + 11], S33, 0x6D9D6122);
  b = _HH(b, c, d, a, x[k + 14], S34, 0xFDE5380C);
  a = _HH(a, b, c, d, x[k + 1], S31, 0xA4BEEA44);
  d = _HH(d, a, b, c, x[k + 4], S32, 0x4BDECFA9);
  c = _HH(c, d, a, b, x[k + 7], S33, 0xF6BB4B60);
  b = _HH(b, c, d, a, x[k + 10], S34, 0xBEBFBC70);
  a = _HH(a, b, c, d, x[k + 13], S31, 0x289B7EC6);
  d = _HH(d, a, b, c, x[k + 0], S32, 0xEAA127FA);
  c = _HH(c, d, a, b, x[k + 3], S33, 0xD4EF3085);
  b = _HH(b, c, d, a, x[k + 6], S34, 0x4881D05);
  a = _HH(a, b, c, d, x[k + 9], S31, 0xD9D4D039);
  d = _HH(d, a, b, c, x[k + 12], S32, 0xE6DB99E5);
  c = _HH(c, d, a, b, x[k + 15], S33, 0x1FA27CF8);
  b = _HH(b, c, d, a, x[k + 2], S34, 0xC4AC5665);
  a = _II(a, b, c, d, x[k + 0], S41, 0xF4292244);
  d = _II(d, a, b, c, x[k + 7], S42, 0x432AFF97);
  c = _II(c, d, a, b, x[k + 14], S43, 0xAB9423A7);
  b = _II(b, c, d, a, x[k + 5], S44, 0xFC93A039);
  a = _II(a, b, c, d, x[k + 12], S41, 0x655B59C3);
  d = _II(d, a, b, c, x[k + 3], S42, 0x8F0CCC92);
  c = _II(c, d, a, b, x[k + 10], S43, 0xFFEFF47D);
  b = _II(b, c, d, a, x[k + 1], S44, 0x85845DD1);
  a = _II(a, b, c, d, x[k + 8], S41, 0x6FA87E4F);
  d = _II(d, a, b, c, x[k + 15], S42, 0xFE2CE6E0);
  c = _II(c, d, a, b, x[k + 6], S43, 0xA3014314);
  b = _II(b, c, d, a, x[k + 13], S44, 0x4E0811A1);
  a = _II(a, b, c, d, x[k + 4], S41, 0xF7537E82);
  d = _II(d, a, b, c, x[k + 11], S42, 0xBD3AF235);
  c = _II(c, d, a, b, x[k + 2], S43, 0x2AD7D2BB);
  b = _II(b, c, d, a, x[k + 9], S44, 0xEB86D391);
  a = addUnsigned(a, AA);
  b = addUnsigned(b, BB);
  c = addUnsigned(c, CC);
  d = addUnsigned(d, DD);
 }

 var temp = wordToHex(a) + wordToHex(b) + wordToHex(c) + wordToHex(d);

 return temp.toLowerCase();
}
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt