Logga in

Welcome to our Support Center

Get help with integration and live campaigns

Welcome to our Support Center. Get help with integration and live campaigns

Cross Device Implementation

Metoder för att aktivera Criteo Cross Device

För att ge kunderna största möjliga flexibilitet erbjuder Criteo två metoder för att hantera användares emejladresser, hashed eller vanlig text.

Använd setEmail -event om du skickar email med vanlig text och  setHashedEmail -event om du skickar MD5-hashed email.

Innan hashing eller när du skickar vanlig text måste alla användares emailadresser vara:

 • Trimmade (alla mellanslag före och efter användarens emailadress borttagna).
 • Konverterade till små bokstäver.
 • Kodade till UTF-8.

Cross Device - parametrar 

Vi rekommenderar att du skickar en emailadress som redan är hashed via en dedikerad funktion (med en MD5-algoritm). Här är ett exempel på MD5 hashed email som skickats i setHashedEmail -event:

{ event: "setHashedEmail", e-post: "b58996c504c5638798eb6b511e6f49af" },

Om en unhashed email-adress skickas kommer Criteo sedan kryptera användarens emailadress automatiskt innan den sparas i vår databas. Här är ett exempel på e-post med vanlig text som skickats i setEmail -eventet:

{ event: "setEmail", email: "user@example.com" },

Om du inte har möjlighet att skicka antingen en unhashed eller en hashed emailadress, skicka då bara en tom sträng:

{ event: "setHashedEmail", email: "" },

Hashingfunktioner

Om ni hashar användarens emailadresser innan de skickas till Criteo kan ni använda en av följande funktioner för att säkerställa korrekt kryptering.

Hashing-funktion med hjälp av PHP

$source_address = "uSèr@example.Com ";
$processed_address = strtolower($source_address); //convert address to lower case
$processed_address = trim($processed_address); //trimning av mellanslag före och efter
$processed_address = mb_convert_encoding($processed_address, "UTF-8", "ISO-8859-1"); //konvertering från ISO-8859-1 till UTF-8 (byt ut "ISO-8859-1" med källkoden för din sträng)
$processed_address = md5($processed_address); //hash-adress med MD5-algoritm
echo "Source e-mail: ".$source_address." | Hashed e-mail: ".$processed_address;

Hashing-funktion med hjälp av C#  

using System; 
 using System.Collections.Generic; using System.Linq;
 using System.Text;
 using System.Security.Cryptography;
 namespace Sample_EmailHashing_code
 {
     public class CriteoHashedEmailFormatter
     {
         private static MD5 _md5;
         private static MD5 Md5
         {
             get { return _md5 ?? (_md5 = MD5.Create()); }
         }
         private static string Md5Encode(string sourceString)
         {
             byte[] inputBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(sourceString);
             byte[] hash = Md5.ComputeHash(inputBytes);
             var sb = new StringBuilder(32);
             foreach (byte b in hash)
                 sb.Append(b.ToString("x2"));
             return sb.ToString();
         }
         public static string HashEmail(string sourceEmail)
         {
             String processedEmail;
             processedEmail = sourceEmail.ToLowerInvariant(); //conversion to lower case
             processedEmail = processedEmail.Trim(); //trimming leading and trailing spaces
             //conversion to UTF-8 and hashing with MD5
             processedEmail = Md5Encode(processedEmail);
             return processedEmail;
         }
     }
     class SampleEmailHashing
     {
         static void Main(string[] args)
         {
             String sourceEmail = "   uSèr@example.Com   ";
             String processedEmail =
CriteoHashedEmailFormatter.HashEmail(sourceEmail);
             Console.WriteLine(processedEmail);
             Console.ReadKey();
         }
     }
 }

 

Hashing-funktion med hjälp av PHP

Klicka här för att utvidga

 import java.io.*;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
public class SampleEmailHashing {
     public static void main(String[] args) {          
     String sourceEmail = new String(" uSèr@example.Com ");
        String processedEmail = FormatMail(sourceEmail);
        System.out.println(processedEmail);
     }
     //Metod för att formatera käll-e-post, konvertera till små bokstäver och ta bort mellanslag     private static String FormatMail(String mail) {
         String newMail = new String(mail);
         // konvertering till små bokstäver
         newMail = newMail.toLowerCase();
         //ta bort mellanslag
         newMail = newMail.trim();
         newMail = md5Java(newMail);      
            
return newMail;
     }
     
//Metod för att kryptera e-postadress med MD5
     public static String md5Java(String message) {         String digest = null;         try {
             //konvertering till UTF-8 och hashing med MD5             MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
             byte[] hash = md.digest(message.getBytes("UTF-8"));
             StringBuilder sb = new StringBuilder(2 * hash.length);
             for (byte b : hash) {
                 sb.append(String.format("%02x", b & 0xff));
             }
             digest = sb.toString();
         } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
             ex.printStackTrace();
         } catch (NoSuchAlgorithmException ex) {
             ex.printStackTrace();
         }         return digest;
     }
}

Hashingfunktion med hjälp av Perl  

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Digest::MD5 qw(md5 md5_hex);
use Encode;
my $original_email  = qw/ uSèr@example.Com /;
my $processed_email = lc($original_email);
    $processed_email =~ s/^\s+//;
    $processed_email =~ s/\s+$//;
    $processed_email = encode_utf8($processed_email);
    $processed_email = md5_hex($processed_email);
print "Original email:\t$original_email\n";
print "Hashed email:\t$processed_email \n";

Hashingfunktion med hjälp av JavaScript

function utf8_encode(argString) {

 if (argString === null || typeof argString === 'undefined') {
  return '';
 }

 var string = (argString + ''); // .replace(/\r\n/g, "\n").replace(/\r/g, "\n");
 var utftext = '',
  start, end, stringl = 0;

 start = end = 0;
 stringl = string.length;
 for (var n = 0; n < stringl; n++) {
  var c1 = string.charCodeAt(n);
  var enc = null;

  if (c1 < 128) {
   end++;
  } else if (c1 > 127 && c1 < 2048) {
   enc = String.fromCharCode(
    (c1 >> 6) | 192, (c1 & 63) | 128
   );
  } else if ((c1 & 0xF800) != 0xD800) {
   enc = String.fromCharCode(
    (c1 >> 12) | 224, ((c1 >> 6) & 63) | 128, (c1 & 63) | 128
   );
  } else { // surrogate pairs
   if ((c1 & 0xFC00) != 0xD800) {
    throw new RangeError('Unmatched trail surrogate at ' + n);
   }
   var c2 = string.charCodeAt(++n);
   if ((c2 & 0xFC00) != 0xDC00) {
    throw new RangeError('Unmatched lead surrogate at ' + (n - 1));
   }
   c1 = ((c1 & 0x3FF) << 10) + (c2 & 0x3FF) + 0x10000;
   enc = String.fromCharCode(
    (c1 >> 18) | 240, ((c1 >> 12) & 63) | 128, ((c1 >> 6) & 63) | 128, (c1 & 63) | 128
   );
  }
  if (enc !== null) {
   if (end > start) {
    utftext += string.slice(start, end);
   }
   utftext += enc;
   start = end = n + 1;
  }
 }

 if (end > start) {
  utftext += string.slice(start, stringl);
 }

 return utftext;
}


function md5(str) {

 var str = str.toLowerCase();
 var xl;

 var rotateLeft = function(lValue, iShiftBits) {
  return (lValue << iShiftBits) | (lValue >>> (32 - iShiftBits));
 };

 var addUnsigned = function(lX, lY) {
  var lX4, lY4, lX8, lY8, lResult;
  lX8 = (lX & 0x80000000);
  lY8 = (lY & 0x80000000);
  lX4 = (lX & 0x40000000);
  lY4 = (lY & 0x40000000);
  lResult = (lX & 0x3FFFFFFF) + (lY & 0x3FFFFFFF);
  if (lX4 & lY4) {
   return (lResult ^ 0x80000000 ^ lX8 ^ lY8);
  }
  if (lX4 | lY4) {
   if (lResult & 0x40000000) {
    return (lResult ^ 0xC0000000 ^ lX8 ^ lY8);
   } else {
    return (lResult ^ 0x40000000 ^ lX8 ^ lY8);
   }
  } else {
   return (lResult ^ lX8 ^ lY8);
  }
 };

 var _F = function(x, y, z) {
  return (x & y) | ((~x) & z);
 };
 var _G = function(x, y, z) {
  return (x & z) | (y & (~z));
 };
 var _H = function(x, y, z) {
  return (x ^ y ^ z);
 };
 var _I = function(x, y, z) {
  return (y ^ (x | (~z)));
 };

 var _FF = function(a, b, c, d, x, s, ac) {
  a = addUnsigned(a, addUnsigned(addUnsigned(_F(b, c, d), x), ac));
  return addUnsigned(rotateLeft(a, s), b);
 };

 var _GG = function(a, b, c, d, x, s, ac) {
  a = addUnsigned(a, addUnsigned(addUnsigned(_G(b, c, d), x), ac));
  return addUnsigned(rotateLeft(a, s), b);
 };

 var _HH = function(a, b, c, d, x, s, ac) {
  a = addUnsigned(a, addUnsigned(addUnsigned(_H(b, c, d), x), ac));
  return addUnsigned(rotateLeft(a, s), b);
 };

 var _II = function(a, b, c, d, x, s, ac) {
  a = addUnsigned(a, addUnsigned(addUnsigned(_I(b, c, d), x), ac));
  return addUnsigned(rotateLeft(a, s), b);
 };

 var convertToWordArray = function(str) {
  var lWordCount;
  var lMessageLength = str.length;
  var lNumberOfWords_temp1 = lMessageLength + 8;
  var lNumberOfWords_temp2 = (lNumberOfWords_temp1 - (lNumberOfWords_temp1 % 64)) / 64;
  var lNumberOfWords = (lNumberOfWords_temp2 + 1) * 16;
  var lWordArray = new Array(lNumberOfWords - 1);
  var lBytePosition = 0;
  var lByteCount = 0;
  while (lByteCount < lMessageLength) {
   lWordCount = (lByteCount - (lByteCount % 4)) / 4;
   lBytePosition = (lByteCount % 4) * 8;
   lWordArray[lWordCount] = (lWordArray[lWordCount] | (str.charCodeAt(lByteCount) << lBytePosition));
   lByteCount++;
  }
  lWordCount = (lByteCount - (lByteCount % 4)) / 4;
  lBytePosition = (lByteCount % 4) * 8;
  lWordArray[lWordCount] = lWordArray[lWordCount] | (0x80 << lBytePosition);
  lWordArray[lNumberOfWords - 2] = lMessageLength << 3;
  lWordArray[lNumberOfWords - 1] = lMessageLength >>> 29;
  return lWordArray;
 };

 var wordToHex = function(lValue) {
  var wordToHexValue = '',
   wordToHexValue_temp = '',
   lByte, lCount;
  for (lCount = 0; lCount <= 3; lCount++) {
   lByte = (lValue >>> (lCount * 8)) & 255;
   wordToHexValue_temp = '0' + lByte.toString(16);
   wordToHexValue = wordToHexValue + wordToHexValue_temp.substr(wordToHexValue_temp.length - 2, 2);
  }
  return wordToHexValue;
 };

 var x = [],
  k, AA, BB, CC, DD, a, b, c, d, S11 = 7,
  S12 = 12,
  S13 = 17,
  S14 = 22,
  S21 = 5,
  S22 = 9,
  S23 = 14,
  S24 = 20,
  S31 = 4,
  S32 = 11,
  S33 = 16,
  S34 = 23,
  S41 = 6,
  S42 = 10,
  S43 = 15,
  S44 = 21;

 str = utf8_encode(str);
 x = convertToWordArray(str);
 a = 0x67452301;
 b = 0xEFCDAB89;
 c = 0x98BADCFE;
 d = 0x10325476;

 xl = x.length;
 for (k = 0; k < xl; k += 16) {
  AA = a;
  BB = b;
  CC = c;
  DD = d;
  a = _FF(a, b, c, d, x[k + 0], S11, 0xD76AA478);
  d = _FF(d, a, b, c, x[k + 1], S12, 0xE8C7B756);
  c = _FF(c, d, a, b, x[k + 2], S13, 0x242070DB);
  b = _FF(b, c, d, a, x[k + 3], S14, 0xC1BDCEEE);
  a = _FF(a, b, c, d, x[k + 4], S11, 0xF57C0FAF);
  d = _FF(d, a, b, c, x[k + 5], S12, 0x4787C62A);
  c = _FF(c, d, a, b, x[k + 6], S13, 0xA8304613);
  b = _FF(b, c, d, a, x[k + 7], S14, 0xFD469501);
  a = _FF(a, b, c, d, x[k + 8], S11, 0x698098D8);
  d = _FF(d, a, b, c, x[k + 9], S12, 0x8B44F7AF);
  c = _FF(c, d, a, b, x[k + 10], S13, 0xFFFF5BB1);
  b = _FF(b, c, d, a, x[k + 11], S14, 0x895CD7BE);
  a = _FF(a, b, c, d, x[k + 12], S11, 0x6B901122);
  d = _FF(d, a, b, c, x[k + 13], S12, 0xFD987193);
  c = _FF(c, d, a, b, x[k + 14], S13, 0xA679438E);
  b = _FF(b, c, d, a, x[k + 15], S14, 0x49B40821);
  a = _GG(a, b, c, d, x[k + 1], S21, 0xF61E2562);
  d = _GG(d, a, b, c, x[k + 6], S22, 0xC040B340);
  c = _GG(c, d, a, b, x[k + 11], S23, 0x265E5A51);
  b = _GG(b, c, d, a, x[k + 0], S24, 0xE9B6C7AA);
  a = _GG(a, b, c, d, x[k + 5], S21, 0xD62F105D);
  d = _GG(d, a, b, c, x[k + 10], S22, 0x2441453);
  c = _GG(c, d, a, b, x[k + 15], S23, 0xD8A1E681);
  b = _GG(b, c, d, a, x[k + 4], S24, 0xE7D3FBC8);
  a = _GG(a, b, c, d, x[k + 9], S21, 0x21E1CDE6);
  d = _GG(d, a, b, c, x[k + 14], S22, 0xC33707D6);
  c = _GG(c, d, a, b, x[k + 3], S23, 0xF4D50D87);
  b = _GG(b, c, d, a, x[k + 8], S24, 0x455A14ED);
  a = _GG(a, b, c, d, x[k + 13], S21, 0xA9E3E905);
  d = _GG(d, a, b, c, x[k + 2], S22, 0xFCEFA3F8);
  c = _GG(c, d, a, b, x[k + 7], S23, 0x676F02D9);
  b = _GG(b, c, d, a, x[k + 12], S24, 0x8D2A4C8A);
  a = _HH(a, b, c, d, x[k + 5], S31, 0xFFFA3942);
  d = _HH(d, a, b, c, x[k + 8], S32, 0x8771F681);
  c = _HH(c, d, a, b, x[k + 11], S33, 0x6D9D6122);
  b = _HH(b, c, d, a, x[k + 14], S34, 0xFDE5380C);
  a = _HH(a, b, c, d, x[k + 1], S31, 0xA4BEEA44);
  d = _HH(d, a, b, c, x[k + 4], S32, 0x4BDECFA9);
  c = _HH(c, d, a, b, x[k + 7], S33, 0xF6BB4B60);
  b = _HH(b, c, d, a, x[k + 10], S34, 0xBEBFBC70);
  a = _HH(a, b, c, d, x[k + 13], S31, 0x289B7EC6);
  d = _HH(d, a, b, c, x[k + 0], S32, 0xEAA127FA);
  c = _HH(c, d, a, b, x[k + 3], S33, 0xD4EF3085);
  b = _HH(b, c, d, a, x[k + 6], S34, 0x4881D05);
  a = _HH(a, b, c, d, x[k + 9], S31, 0xD9D4D039);
  d = _HH(d, a, b, c, x[k + 12], S32, 0xE6DB99E5);
  c = _HH(c, d, a, b, x[k + 15], S33, 0x1FA27CF8);
  b = _HH(b, c, d, a, x[k + 2], S34, 0xC4AC5665);
  a = _II(a, b, c, d, x[k + 0], S41, 0xF4292244);
  d = _II(d, a, b, c, x[k + 7], S42, 0x432AFF97);
  c = _II(c, d, a, b, x[k + 14], S43, 0xAB9423A7);
  b = _II(b, c, d, a, x[k + 5], S44, 0xFC93A039);
  a = _II(a, b, c, d, x[k + 12], S41, 0x655B59C3);
  d = _II(d, a, b, c, x[k + 3], S42, 0x8F0CCC92);
  c = _II(c, d, a, b, x[k + 10], S43, 0xFFEFF47D);
  b = _II(b, c, d, a, x[k + 1], S44, 0x85845DD1);
  a = _II(a, b, c, d, x[k + 8], S41, 0x6FA87E4F);
  d = _II(d, a, b, c, x[k + 15], S42, 0xFE2CE6E0);
  c = _II(c, d, a, b, x[k + 6], S43, 0xA3014314);
  b = _II(b, c, d, a, x[k + 13], S44, 0x4E0811A1);
  a = _II(a, b, c, d, x[k + 4], S41, 0xF7537E82);
  d = _II(d, a, b, c, x[k + 11], S42, 0xBD3AF235);
  c = _II(c, d, a, b, x[k + 2], S43, 0x2AD7D2BB);
  b = _II(b, c, d, a, x[k + 9], S44, 0xEB86D391);
  a = addUnsigned(a, AA);
  b = addUnsigned(b, BB);
  c = addUnsigned(c, CC);
  d = addUnsigned(d, DD);
 }

 var temp = wordToHex(a) + wordToHex(b) + wordToHex(c) + wordToHex(d);

 return temp.toLowerCase();
}
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp